Категория "Български език"


Категория на документа: Документи по Български език
ВТУ " Св. Св. Кирил и методий" Педагогически факултет РЕФЕРАТ На Теми : 1. Уроците по български език - I- IV клас 2. Уроците по литература -I- IV клас Изготвил: Верка Христова Проверил: доц. д-р Даниела ПНУП, фак.№ 750, III курс Йорданова Задочно обучение Уроците по български език Урокът като неизменна част от живота в училище е средоточие на интересите на педагози и методици. Той е обект на разнообразни (а понякога и на разнородни, противопоставящи се) научни интерпретации. Поставен в контекст

Категория на документа: Документи по Български език
 Университет "Проф. Д-р Асен Златаров" гр. Бургас К У Р С О В А Р А Б О Т А по История на новобългарския книжовен език Тема: Беньо Цонев Изготвил: Николай Бахов ІІІ курс Проверил: 45гр. фак.№99 проф.дфн.И.Харалампиев (1863-1926) Беньо Цонев е роден на 12 януари 1863г. в Ловеч. Завършва прогимназия в родния си град през 1876г. Получава стипендия и завършва с отличен успех класическата гимназия в Загреб през 1884г. Учителства в Петропавловската духовна семинария и в Ломската гимназия. Следващите

Категория на документа: Документи по Български език
 Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград,2013 КУРСОВА РАБОТА На тема: Nomina attributive Изготвил: Проверил: Мария Дебелушина Доц.д-р Антони Стоилов Българска филология 2 курс,ЗО Фак.№12300222001 Съдържание 1.Определение за Nomina attributive 2.Формации за мъжки род 2.1 Словообразувателен тип със суфикс "ак" 2.2 Словообразувателен тип със суфикс "ец" 2.3 Словообразувателен тип със суфикс "ко" 2.4 Словообразувателен тип със суфикс "чо" 2.5 Словообразувателен тип със суфикс "ач","аш","

Категория на документа: Документи по Български език
 ЮЗУ "Неофит Рилски" КУРСОВА РАБОТА Тема: Диалектни думи Изготвил: Диана Бекова Специалност: Българска филология Курс: IV Фак.№ 0936005 Дата: Проверил: 10.05.2013г. Доц. д-р А.Стоилов гр.Благоевград 2013г. Диалектната дума се характеризира в ограничено териториално разпределение, т.е. характеризира се в наличието на ареал (границите на разпространение на едно явление), а линията която свързва точките на разпространението на дадено диалектично явление се нарича изоглоса. За проучването на лексик

Категория на документа: Документи по Български език
Глагол: притежава морфологичните категории число, род (при формите, образувани с причастия), лице, време, вид на действието, таксис, наклонение, вид на изказването, залог, статус, а самостоятелно употребените причастия може и да се членуват; вид на глагола. Основните лексикално-граматични разреди при глагола се представят чрез следните противопоставяния: лични и безлични глаголи; преходни и непреходни глаголи; глаголи, означаващи действие и глаголи, означаващи състояние; пълнозначни и спомагате

Яндекс.Метрика
92 92 100 100